Ügyfélcentrum

Elérhetőség
Gyermekvédelmi szoftver
Letölthető dokumentumok
Tudnivalók - Technikai információ
Panaszkezelés
Viták rendezése
Gyakori kérdések és válaszok


Elérhetőségünk:

STARJÁN Távközlési és Informatikai Kft.
3141 Salgótarján, Rónai út 39

Ügyfélszolgálat

Tel:+36-32/222-049
 
Válóczi György
Tel:+36-30/553-3342
 
Molnár Csaba
Tel:+36-30/466-3349
 

Vissza az oldal tetejére >>

 

Gyermekvédelmi szűrőszoftver letöltése:

 

 

Szoftver letöltése: https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs?inid=hu_2010June_NOF&ULang=hun?inid=emea_hu_module3_norton_family

 

 

 

Vissza az oldal tetejére >>

 

Letölthető dokumentumok


A 2018.01.01-től érvényes  általános szerződési feltételeket (ÁSZF) innen töltheti le Word formátumban.

A 2017.12.31-ig érvényes általános szerződési feltételeket (ÁSZF) innen töltheti le Word formátumban.

Az ÁSZF kivonatát itt találja.

A Minőségi paramétereket: (2006) innen töltheti le xls formátumba.

A Minőségi paramétereket: (2007) innen töltheti le xls formátumba.

A Minőségi paramétereket: (2008) innen töltheti le doc formátumba.

A Minőségi paramétereket: (2009) innen töltheti le doc formátumba.

A Minőségi paramétereket: (2010) innen töltheti le doc formátumba.

 

Vissza az oldal tetejére >>

 

Tudnivalók - Technikai információ

Ha Ön a világhálóra szeretne csatlakozni, akkor ehhez alapvetően két dologgal kell rendelkeznie:

1. Számítógéppel:


2. Telekommunikációs kapcsolattal:

- Állandó szélessávú internetkapcsolati előfizetéssel vagy Starján szolgáltató által biztosított internetes csomaggal
- Ön telephelyének jelenlegi lefedettségi területünkön kell elhelyezkednie.
- Az internet költsége az Ön számára az internet előfizetési díjából áll, és egyszeri telepítési díjból amely csomagnál ez jelezve van, ezt a díjat Ön a Starján Távközlési és Informatikai Kft-nek fizeti meg.

 

 

AZ  ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS  NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOK PANASZOK KEZELÉSE

 

A szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elérhető:

   32/222-049     –es telefonszámon vagy a starjan@starjan.hu   e-mail címen.

Az előfizető a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az ügyfélszolgálat az előfizetőnek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, e-mail-en vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és erről az észrevétel, reklamáció az ügyfél-azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyező módon, általában telefonon vagy e-mail-en tájékoztatja az előfizetőt. Telefonon érkező észrevétel, reklamáció esetén a szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétől függően, - indokolt esetben - írásban vagy e-mail-en válaszol. A szolgáltató a számla esedékességétől számított 12 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el.

 Előfizetői bejelentések, panaszok kezelése

Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) nyilvántartásba veszi és a bejelentésnek az ügyfél-azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizető szerződést a 10. Fejezetben II. pontjában foglaltak szerint felmondani.

Ha az előfizető az ügyfél-azonosítással kapcsolatban előírt kötelezettségeket kielégítő formában történő bejelentését a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be a szolgáltatóhoz, úgy a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik.

Ha a szolgáltató az előfizetői bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az előfizető választása szerint az előfizető által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az előfizető részére egy összegben visszafizeti, amennyiben az előfizetőnek nincs a szolgáltatóval szemben fennálló lejárt tartozása. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az előfizetőt megillető kamat mértéke megegyezik a szolgáltatót az előfizető díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékével. Bruttó 100 Ft alatti túlfizetést a szolgáltató nem térít vissza és ugyanezen összegű tartozást nem követel.

Ha a szolgáltató az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát 72 órán belül nem tudja kijavítani, a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, a hiba bejelentésétől számított 72 órától a hiba elhárításáig.

Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg.

Ha a hiba következtében az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak az előző bekezdésben meghatározott kötbér felét kell fizetnie.

A szolgáltató a kötbért – havi díjfizetési kötelezettség lévén - a következő havi  elszámolás alkalmával az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az előfizető választása szerint az előfizető részére egy összegben visszafizeti.

Vis maior
Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 

Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető a következő szervekhez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége
Salgótarjáni kirendeltség

Cím:   3100 Salgótarján, Rákóczi út 36
Levél:
3101 Salgótarján, Pf. 308.
Tel:      (06 32) 511-116
Fax:     (06 32) 511-118
E-mail:   fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu
Weblap: www.nfh.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság
Cím:   1088 Budapest,VIII. József krt. 6.
Levél: 1428 Budapest, Pf. 20.
Tel.:     (06 1) 459-4800
E-mail:   nfh@nfh.hu
Weblap: www.nfh.hu

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
Cím:   1015 Budapest, Ostrom u. 23-25
Levél: 1525 Budapest Pf. 75.

Tel:      (06 1) 457-7100
Fax:     (06 1)
356-5520
E-mail:   info@nmhh.hu
Weblap: www.nmhh.hu

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
Hírközlési  Fogyasztói
Jogok Képviselője
Levél: 1525 Budapest Pf. 75.
Tel:      (06 1) 577-7141
Fax:     (06 1) 457-7105
Weblap: www.hfjk.nhh.hu

Békéltető testület
Cím:  3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A
Tel.:     (06 32) 520-860
Fax:     (06 32) 520-862
E-mail: 
 nkik@nkik.hu
Weblap: www.nkik.hu

 

 

 

 

Vissza az oldal tetejére >>

 

 

Gyakori kérdések és válaszok

Rádiós Internet, mikrohullámú, mi ez?
Internet elérés szolgáltatás 2,4 GHz vagy 5GHz mikrohullámú frekvencián. 1024 kbps - 10240 kbps adatátviteli sebességgel.

Kell-e hozzá vezetékes telefon vagy kábeltv?
Nem, a rendszer önállóan, függetlenül működik a kábeles szolgáltatásoktól.

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?
Magánszemélyek, cégek és intézmények egyaránt köthetnek szerződést, az előfizetési díj ugyanaz.

Hogyan fizethetek elő a szolgáltatásra?
A szolgáltatás igénybevételére jelentkezni kell telefonon, e-mailben fentebb megadott elérhetőségeken. Az igénybejelentést visszaigazoljuk és egyeztetünk egy időpontot a helyszíni felmérésre, amit egy kollégánk végez el. Amennyiben működhet a szolgáltatás, időpont egyeztetés után kollégánk elvégzi a telepítést és megköti a szerződést. Rövid bemutató után átadja a rendszert.

Mire van szükségem otthon a szolgáltatás igénybevételéhez?
A működéshez szükséges, hogy a telepítési helyről egy bázisállomásunkra optikai rálátás legyen és ott antennát lehessen elhelyezni. Szükség van legalább egy darab számítógépre is.

Hogyan zajlik a telepítés?
Kollégánk elhelyezi és teszteli a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges antennát és routert. Felszereli a routert és a számítógépben levő hálózati kártyát összekötő UTP kábelt.  Megméri a fel- és letöltési sebességet, beállítja az igényel e-mail címeket, rövid bemutatót tart.

Milyen antennát helyeznek el?
A szolgáltatás igénybevételéhez yagi vagy parabola antennát helyezünk el a bázisállomástól lévő távolságtól függően.

Zavarja-e az időjárás a rendszer működését?
Megfelelően beállított antennákkal nem.

Egészségre ártalmas lehet-e a sugárzás?
Az adóteljesítmény maximálisan 100 mW, ami egy mobiltelefon sugárzásának 1/20 része.

Mit jelentenek a sávszélesség értékek?
A sávszélesség értékek (pl. 10 Mbs)  azt a  maximális adatátviteli sebességet jelentik, amellyel az Internetről az Ön számítógépére érkeznek az adatok. Ez azt jelenti, hogy az idő jelentős részében ilyen sebességgel működik a kapcsolat, de nem garantált a sávszélesség értéke.

 

Vissza az oldal tetejére >>